'  '
:

:

:


WIPO Arbitration and Mediation Center

ADMINISTRATIVE PANEL DECISION

Det Berlingske Officin A/S v. Datahjlp v / Ren Mogensen

Case No. D2007-1733

1. Parterne

Klager er Det Berlingske Officin A/S, Kbenhavn Danmark, reprsenteret af Hjejle Gersted Mogensen, Danmark.

Indklagede er Datahjlp v/ Ren Mogensen, Skanderborg Midtjylland, Danmark.

2. Domnenavnene og registratorerne

De omtvistede domnenavne <amagerbladet.com>, <berlingskeofficin.com>, <detberlingskeofficin.com>, <erhvervsbladet.com> og <weekendavis.com> er alle registreret ved OnlineNic, Inc. d/b/a China-Channel.com.

3. Sagens forlb

Klagen blev indgivet til WIPO Arbitration and Mediation Center (“Centret”) den 23. november 2007. Den 26. november 2007 tilskrev Centret ved email OnlineNic, Inc. d/b/a China-Channel.com med anmodning om registrators verifikation vedr. de omtvistede domnenavne. Den 29. november 2007 fremsendte OnlineNic, Inc. d/b/a China-Channel.com verifikation, bekrftede, at indklagede var opfrt som registrant og fremkom med kontaktoplysninger.

Centret fastslog, at klagen opfyldte de formelle krav, som er fastsat ved the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (“Policy”), the Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (“Rules”), og the WIPO Supplemental Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (“Supplemental Rules”).

I overensstemmelse med Rules, paragraphs 2(a) and 4(a), notificerede Centret formelt indklagede om klagen, og sagen blev indledt den 6. december 2007. I overensstemmelse med Rules, paragraph 5(a), blev datoen for svarskift fastsat til 26. december 2007. Svarskrift blev indleveret til Centret den 21. december 2007.

Klager indleverede den 15. januar 2008 supplerende materiale og Panelet traf ved Procedural Order No. 1 af 16. januar 2008 beslutning om at tillade dette, idet der samtidig blev giver indklagede en frist p 7 dage til at fremkomme med bemrkninger. Indklagedes bemrkninger blev indleveret den 23. januar 2008.

Centret udpegede Jens Schovsbo som enepanelist i sagen den 8. januar 2008. Panelet finder, at det er nedsat korrekt. Panelet har udfrdiget the Statement of Acceptance and Declaration of Impartiality and Independence, som krvet af Centret med henblik p at sikre overensstemmelse med Rules, paragraph 7.

Processproget

Det er indledningvis ndvendigt, at Panelet tager stilling til, om klagen, der er indleveret p dansk, skal anses for korrekt indleveret.

Registreringsaftalerne i den foreliggende sag er indget p engelsk, og dette sprog er derfor udgangspunktet for nrvrende sag, jf. Rules, paragraph 11(a). Klagen er imidlertid indleveret p dansk.

Indklagede har protesteret heroverfor og har til sttte herfor navnlig anfrt, at indklagedes rdgivere kun taler engelsk og at anvendelsen af engelsk er ndvendigt for, at indklagede kan f en retfrdig behandling herunder i form af et Panel, som ikke har tilknytning til klager.

Klager har heroverfor navnlig anfrt, at bde klager og indklagede er danske virksomheder, at de har kommunikeret om sagen og beslgtede sager p dansk, at indklagede m antages at kunne opn rdgivning ogs selv om processproget er dansk, at Panelet uanset sprog skal vre uafhngigt af parterne, og at indklagede ogs med dansk som processprog vil f en retfrdig behandling.

P denne baggrund besluttede Centret ved mail af 6. december 2007, at 1) acceptere klagen p dansk, 2) acceptere indklagedes svar p enten dansk eller engelsk og 3) at udpege et Panel, som har kendskab til begge sprog.

Indklagede har protesteret mod denne beslutning.

Som det fremgr af Rules, paragraph 11(a), kan Panelet under henvisning til sagens omstndigheder bestemme, at sagen skal afgres p et andet sprog end registreringsaftalens. En afgrelse af dette sprgsml skal trffes under hensyntagen til de generelle principper for Panelets kompetence, jf. herved Rules, paragraph 10.

Panelet kan p denne baggrund tilslutte sig Centrets beslutning og anser klagen for korrekt indleveret. Panelet har herved lagt vgt p, at begge parter er fra Danmark, at parterne gennem lngere tid har korresponderet sammen p dansk om forhold, som er af central betydning for sagen, at det ville vre urimeligt byrdefuldt for klager at overstte de for sagens afgrelse ndvendige dokumenter til engelsk, og at sagens frelse p dansk ikke kan anses for at indebre en srlig fordel for klager eller p nogen mde begrnser indklagedes mulighed for at fre sin sag p en fuldt ud betryggende mde.

Panelet har i tilslutning hertil besluttet at udfrdige afgrelsen p dansk.

Panelet kan p denne baggrund konstatere, at sagen opfylder de formelle krav, og at den herefter kan optages til afgrelse i overensstemmelse med de herom gldende regler.

4. Sagens faktiske baggrund

Det er oplyst, at klager, der er en mediekoncern, driver virksomhed under navnet “Det Berlingske Officin A/S”, hvilket har vret registreret og benyttet som selskabsnavn siden 1950. Klager har registreret en lang rkke varemrker, hvori indgr navnet “Berlingske”.

Klager har siden 1969 udgivet “Weekendavisen”, der udkommer i ca. 63.000 eksemplarer ugentligt og har registeret “weekendavisen” som ord- og figurmrke i Danmark hhv. den 5. og 9. april 2005.

Klager udgiver endvidere “Erhvervsbladet”, der har eksisteret som publikation siden 1964, udkommer dagligt og har ca. 25.000 abonnenter. Erhvervsbladet udkommer ogs elektronisk p hjemmesiden under domnenavnet <erhvervsbladet.dk>.

Klager udgiver endelig lokalavisen “Amager Bladet”, der har eksisteret som publikation siden 1874 (under navnet Amager Avis). Bladet udkommer ugentligt, har et oplag p 93.500 eksemplarer og er tilgngeligt p “amagerbladet.dk”.

Det er om indklagede oplyst, at denne er en virksomhed, som siden 1996 har vret aktiv inden for on-line branchen og udvikler forskellige internetportaler og udvikler og slger software.

De omtvistede domnenavne er af indklagede registreret som flger: <amagerbladet.com> den 22. maj 2007, <berlingskeofficin.com> den 22. maj 2007, <detberlingskeoifficin.com> den 22. maj 2007, <erhvervsbladet.com> den 18. maj 2007 og <weekendavis.com> den 19. maj 2007.

5. Parternes pstande og argumenter

A. Klager

Klager pstr, at de omtvistede domnenavne <amagerbladet.com>, <berlingskeofficin.com>, <detberlingskeofficin.com>, <erhvervsbladet.com> og <weekendavis.com> skal overfres til klager.

Klagers argumenter kan sammenfattes sledes:

- Klager er indehaver af varemrkerettigheder til “det Berlingske Officin”, “Berlingske”, “Weekendavisen”, “Erhvervsbladet” og “Amager Bladet”, som de i sagen involverede domnenavne er identiske eller forvekslelige med,

- indklagede har ingen rettigheder til eller berettiget interesse i domnenavnene, som alle er blevet registreret som led i en tvist, der verserer mellem parterne angende rettighederne tilknyttet domnenavnene <findalt.com> og <findalt.dk>,

- indklagedes brug af <berlingskeofficin.com> og <detberlingskeofficin.com> er chikans, da indklagede ikke er berettiget til at benytte domnenavne, der er identiske med klagers virksomhedsnavne,

- ingen af domnenavnene bruges for hjemmesider, som indeholder udelukkende private ytringer, og

- domnenavnene er blevet registreret og brugt i ond tro.

B. Indklagede

Indklagede pstr, at sagen skal afvises.

Indklagedes argumenter kan sammenfattes sledes:

- Klager har ikke kendetegnsrettigheder til “Amagerbladet”, “Erhvervsbladet”, og “Weekendavis”, idet disse alle er almindelige betegnelser, hvortil klager ikke ved brug eller p anden mde har erhvervet kendetegnsret,

- klagers varemrkeregistreringer af “Weekendavisen” er uden betydning, idet varemrkerne alene er registreret for aviser og ikke omfatter brugen af ordet “weekendavis”,

- hverken “berlingskeofficin” eller “detberlingskeofficin” er varemrker,

- indklagedes brug af domnenavnene <berlingskeofficin.com> og <detberlingskeofficin.dk> er udtryk for en legitim, ikkekommerciel eller fair brug, som ikke har til forml at give indklagede konomiske fordele, vildlede internetbrugere eller skade klagers renomm,

- de angivelige udtalelser fra indklagede i “ComputerWorld” indeholder alene journalistens opfattelse af forholdet mellem klager og indklagede og kan ikke tages til indtgt for indklagedes hensigt,

- klagers pstand om, at registreringerne skulle vre chikanse er udokumenteret og tager ikke hjde for indklagedes forretningsforhold, og for at domnenavnene <amagerbladet.com>, <erhvervsbladet.com> og <weekendavis.com> er registreret og brugt i den forbindelse,

- ingen af domnenavnene er registreret eller bliver brugt i ond tro, men indgr som en naturlig del i indklagedes forretning med at udvikle internetportaler,

- registreringerne er ikke foretaget for at afskre klager fra at gre brug af sine forretningskendetegn, og registreringerne udgr ikke en del af et mnster med en sdan hensigt, og

- indklagedes registrering og brug af de omtvistede domnenavne er ikke i strid klagers rettigheder, og brugen indebrer ingen risiko for forveksling mellem klager og indklagede.

6. Diskussion og konklusion

For at kunne give klager medhold skal betingelserne i Policy, paragraph 4(a), vre opfyldt.

A. Identitet eller forvekslingsrisiko

For at kunne f medhold skal klager vre indehaver af varemrkerettigheder med hvilke domneregistreringerne er identiske eller kan anses for at vre forvekslelige.

Ved sammenligningen skal der bortset fra “.com” delen af domnenavnene.

Udtrykket “varemrke” skal forsts snvert og omfatter ikke selskabsnavne el.lign. Det fremgr imidlertid af fast praksis, at varemrkebegrebet ogs omfatter varemrkerettigheder stiftet gennem brug (“common-law trademarks”), jf. f.eks. Skattedirektoratet v. Eivind Nag WIPO Case No. D2000-1314 og Imperial College v. Christophe Dessimoz WIPO Case No. D2004-0322. En sdan mulighed er ogs givet med den danske Varemrkelov, jf. dennes 3, stk. 1, nr. 2. Varemrkebeskyttelse er dog kun mulig for kendetegn, som opfylder de almindelige krav, herunder at de har forndent srprg.

Klager henviser til flgende kendetegn: “Det Berlingske Officin”, “Berlingske”, “Weekendavisen”, “Erhvervsbladet” og “Amagerbladet”.

<berlingskeofficin.com> og <detberlingskeofficin.com>

Klager har ikke registreret varemrkerne “Det Berlingske Officin” eller “Berlingske”. Klager driver imidlertid virksomhed under navnet “Det Berlingske Officin A/S”, hvilket har vret registreret og benyttet som selskabsnavn siden 1950. Klager har siden 2001 markedsfrt sig p hjemmesiden “www.berlingskeofficin.dk”. Klager har gennem mange r benyttet “Berlingske” i forbindelse med koncernen og dennes publikationer og har en rkke varemrkeregistreringer, som knytter sig til navnet “Berlingske”.

Panelet anser det p denne baggrund for ubetnkeligt at lgge til grund, at klager gennem indarbejdelse har opnet en varemrkeret til begge betegnelser, som er srdeles velkendte i Danmark.

Domnenavnene <berlingskeofficin.com> og <detberlingskeofficin.com> er hhv. identiske og kvasiidentiske med klagers varemrke “Det Berlingske Officin”.

<weekendavis.com>

Fsva. “Weekendavisen” foreligger der varemrkeregistreringer bde i form af et ordmrke og et figurmrke, som tilhrer klager.

Ordmrket er ikke identisk med domnenavnet <weekendavis.com>, men Panelet finder, at domnenavnet, som kun adskiller sig fra varemrket ved fravret af endelsen “-en”, m anses for forveksleligt med varemrket.

Det er uden betydning i denne forbindelse, at varemrket alene er registret for aviser.

<erhvervsbladet.com>

“Erhvervsbladet” er en sammenstning af to almindelige danske ord. En sdan sammenstning er som udgangspunkt fri, og klager m for at opn varemrkeret dokumentere, at betegnelsen er blevet sledes indarbejdet, at den af forbrugere opfattes som en betegnelse for klagers virksomhed.

Klager henviser til, at publikationen “Erhvervsbladet”, som udgives af klager, har eksisteret siden 1964 og dagligt har 25.000 abonnenter. Det udgives endvidere elektronisk under domnenavnet <erhvervsbladet.dk>.

Panelet finder det p denne baggrund for godtgjort, at klager gennem indarbejdelse har opnet en varemrkeret til betegnelsen “erhvervsbladet”.

Domnenavnet <erhvervsbladet.com> er identisk med klagers varemrke.

<amagerbladet.com>

Betegnelsen “Amagerbladet” (“Amager bladet”) savner ligeledes som udgangspunkt srprg. Det er imidlertid oplyst, at lokalavisen “Amager Bladet” har eksisteret siden 1874 (i begyndelsen under navnet Amager Avis), at bladet i dag udkommer ugentligt og har et oplag p 93.500 eksemplarer.

Panelet finder p denne baggrund, at klager gennem indarbejdelse har opnet varemrkeret til betegnelsen “Amagerbladet”.

Domnenavnet <amagerbladet.com> er identisk med klagers varemrke.

Konklusion

Panelet finder p denne baggrund, at klager har godtgjort, at de af indklagede registrerede domnenavne alle er identiske eller forvekslelige med klagers varemrker.

Den frste betingelse i Policy, paragraph 4(a), er sledes opfyldt fsva. samtlige domnenavne.

B. Rettigheder eller legitime interesser

Indklagede har ikke i kraft af aftaler el.lign. opnet adkomst til at anvende de involverede domnenavne, som er identiske eller forvekslelige med klagers varemrker.

Om baggrunden for indklagedes registreringer fremgr flgende af hjemmesiden, som domnenavnene <berlinskeofficin.com> og <detberlignskeofficin.com> peger p:

“Why is this website here?

A company owned by the Danish media concern, Berlingske Officin, has registered some domain names in the dk tld. which are equal to my domain names.

I registered the domains in 2001 in the .com and .net tld. The domains have been active and used on the Internet since then.

In 2005 and 2006 a company owned by the Berlingske Officin registered the same domains in the .dk and .eu tld.

In 2006 they also registered a Danish trade mark for one of the domain names. I have raised objections against the registration of the trade mark, the decision is pending.

In 2007 an attorney for the company in question asked me by letter to stop the use of my domain within 10 days, and threatened me with severe consequences if I did not stop the use within the said time limit. In a following phone conversation the attorney even asked if I were willing to sell my domain. However, I do not sell my domains as I until now only have registered domains for my own activities. I think that what they are trying is called reverse cybersquatting.

I have now registered more than 20 domains in the .com tld. for domains which are used by the Berlingske Officin or its companies in the .dk tld. If it is acceptable that the Berlingske Officin or its companies register domains which I have used for years and use these domains for their activities, then it may also be acceptable that I register domains which they have used and use these domains for my activities.

As Benjamin Franklin wrote, “Don’t throw stones at your neighbors’, if your own windows are glass.”

Der er ikke p de hjemmesider, som domnenavnene <amagerbladet.com>, <erhvervsbladet.com> og <weekendavis.com> henviser til en tilsvarende tekst, men Panelet forstr teksten sledes, at registreringen af alle de i denne sag involverede domnenavne er omfattet af forklaringen. Denne opfattelse stttes klart af sagens vrige oplysninger, som Panelet ikke har grundlag for at se bort fra. I mail fra indklagede til klager af 6 juli 2007, bilag 7, udtaler indklagede sledes bl.a. flgende: “personligt bryder jeg mig ikke om de metoder som jeg har taget i anvendelse, men da det er metoder, som ikke generer det Berlingske Officin har jeg nu registreret www.berlingskeofficin.com og www.detberlingskeofficin.com. Jeg synes du skal besge siderne s du er bekendt med indholdet. Jeg kan oplyse at www.erhvervsbladet.com i lbet af de nste 72 timer vil have samme indhold som www.detberlingskeofficin.com . rsagen til denne handling er beskrevet p udmrket vis i denne artikel p http://www.computerworld.dk/art/38814 ...”.

Den nvnte artikel i Computer World indeholder en omtale af den nvnte tvist mellem klager og indklagede om retten til “findalt”. Der kan i samme forbindelse henvises til de af klager fremlagte artikler ligeledes fra ComputerWorld bl.a. af 17. juli 2007, hvor indklagede er citeret for at beskrive registreringen af bl.a. <berlingskeofficin.com> og <detberlingskeofficin.com> som “grov provokation”.

Indklagede forflger som udgangspunkt et legitimt ml ved at udtale sig om klager og en verserende tvist mellem klager og indklagede og er fuldt berettiget til at benytte Internettet og en hjemmeside som tilhrer indklagede hertil. Ved at vlge at kommunikere ved hjlp af domnenavne, som er identiske eller forvekslelige med klagers varemrker, afskrer indklagede imidlertid klager fra at gre normal brug af sine varemrker p nettet. Hertil kommer, at indklagede vildleder brugerne af Internettet, som har en berettiget forventning om at finde klager reprsenteret under de i denne sag involverede domnenavne. Indklagedes legitime interesse i at ytre sig om klager kunne endvidere have vret opnet p en i forhold til klager loyal mde f.eks. ved at registrere domnenavne, som ikke var identiske med klagers varemrker.

Indklagedes registrering og brug af domnenavnene kan under disse omstndigheder ikke anses for at vre legitimeret af hensynet til indklagedes ret til at ytre sig, men antager i stedet en chikans karakter. Panelet henviser som sttte for denne opfattelse til Skattedirektoratet v. Eivind Nag WIPO No. D2000-1314. Panelet lgger endvidere til grund, at indklagede har haft kendskab til og tilstrbt denne karakter.

For s vidt angr domnenavnene <amagerbladet.com>, <erhvervsbladet.com> og <weekendavis.com> bemrkes endvidere, at disse alle anvendes til brug for hjemmesider, som er knyttet til indklagedes erhvervsaktivitet. <amagerbladet.com> indeholder boligrelaterede links og bl.a. en link til “de gule sider”. <erhvervsbladet.com> indeholder bl.a. henvisninger og links til forskellige erhvervsdrivende og fagblade <weekendavis.com> benyttes for en hjemmeside, som indeholder diverse informationer og links om bl.a. weekendophold og links til forskellige aviser. Panelet lgger i denne forbindelse til grund, at indklagede opnr en konomisk fordel i kraft af de klik, internetbrugere foretager p de links, som findes p de nvnte hjemmesider.

En sdan kommerciel brug kan efter Panelets opfattelse under ingen omstndigheder retfrdiggres af hensynet til indklagedes adgang til at ytre sig om klager og klagers virksomhed. Indklagedes brug af domnenavnene <amagerbladet.com>, <erhvervsbladet.com> og <weekendavis.com> kan sledes heller ikke af denne grund anses for at vre retfrdiggjort af hensyn til indklagedes legitime interesser.

Panelet finder p denne baggrund, at klager har godtgjort, at den anden betingelse i Policy, paragraph 4(a), er opfyldt.

C. Registreret og brugt i ond tro

Det fremgr af diskussionen ovenfor, at indklagedes registrering af de i sagen involverede domnenavne m antages at vre foranlediget af klagers nske om at genere klager som led i en verserende tvist med klager og for domnenavnene <amagerbladet.com>, <erhvervsbladet.com> og <weekendavis.com> tillige i nsket om at opn en erhvervsmssig fordel ved brug af klagers varemrker. Der er, som det fremgr af diskussionen ovenfor, ingen tvivl om, at indklagede p registreringstidspunktet kendte til klagers varemrker og var bevidst om, at registreringen af disse som domnenavne ville medfre gener for klager og konomiske fordele for indklagede.

Panelet finder p denne baggrund, at ogs den tredje betingelse i Policy, paragraph 4(a), er opfyldt.

7. Afgrelse

P baggrund af ovenstende og med henvisning til paragraphs 4(i) i Policy og 15 i Rules, bestemmer Panelet p denne baggrund, at <amagerbladet.com>, <berlingskeofficin.com>, <detberlingskeofficin.com>, <erhvervsbladet.com> og <weekendavis.com> overfres til klager.


Jens Schovsbo
Sole Panelist

Date: 7 februar 2008

 

: https://internet-law.ru/intlaw/udrp/2007/d2007-1733.html

 

:

 


 

:
:!

, , .

, .