юридическая фирма 'Интернет и Право'
Основные ссылки
На правах рекламы:Яндекс цитирования

Источник информации:
официальный сайт ВОИС

Для удобства навигации:
Перейти в начало каталога
Дела по доменам общего пользования
Дела по национальным доменам

 

WIPO Arbitration and Mediation Center

 

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER

Coöperatie Univé U.A. v. Technology Services Ltd.

Zaaknr. DNL2008-0021

 

1. Partijen

Eiseres is Coöperatie Univé U.A., Zwolle, Nederland vertegenwoordigd door J.D. Haas van Novagraaf Nederland B.V., Amsterdam, Nederland.

Verweerder is Technology Services Ltd., Parijs, Frankrijk.

 

2. De Domeinnamen

De onderhavige domeinnamen <univee.nl> en <wwwunive.nl> (de "Domeinnamen") zijn geregistreerd bij SIDN via EuroDNS S.A.

 

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is per e-mail ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het "Instituut") op 1 juli 2008 en op 2 juli 2008 in hardcopy ontvangen door het Instituut. Het Instituut heeft op 3 juli 2008 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnamen. In antwoord hierop heeft SIDN op 7 juli 2008 per e-mail bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerder overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de "Regeling").

Overeenkomstig de Artikelen 5 en 15.5 Regeling heeft het Instituut Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 9 juli 2008 aangevangen. In overeenstemming met Artikel 7.1 Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 29 juli 2008. Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend. Dienovereenkomstig deelde het Instituut op 30 juli 2008 mee dat Verweerder in gebreke was gebleven.

Het Instituut heeft Mr. P.L. Reeskamp op 5 augustus 2008 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het WIPO Arbitration and Mediation Center overgelegd, zoals vereist overeenkomstig Artikel 8.2 Regeling.

 

4. Feitelijke Achtergrond

De Geschillenbeslechter zal uitgaan van de feiten als door Eiseres gesteld en niet betwist door Verweerder. Voorts gaat de Geschillenbeslechter uit van de informatie verstrekt door het Instituut en de SIDN.

Eiseres heeft handelsnaamrechten die teruggaan tot 1794 en Eiseres is houdster van het woordmerk Univé in de Benelux met registratienummer 0490148, geregistreerd op 8 februari 1991. Eiseres heeft dit woordmerk laten registreren en heeft dit woordmerk onder andere gebruikt voor verzekeringsproducten. Eiseres is daarnaast houdster van de domeinnaam univé.nl, geregistreerd op 29 april 1996.

Verweerder gebruikt de Domeinnamen. De Domeinnamen zijn geregistreerd op respectievelijk 20 juni 2004 en 13 juli 2005. De Domeinnamen staan sinds 16 januari 2008 geregistreerd op naam van Verweerder.

 

5. Stellingen van Partijen

A. Eiseres

Eiseres heeft in haar Eis de volgende stellingen naar voren gebracht ingaande op de vereisten van Artikel 2.1 Regeling:

Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

De Domeinnamen stemmen overeen met het oudere merk UNIVÉ van Eiseres waardoor bij internetbezoekers verwarring kan ontstaan. Deze verwarring kan ontstaan door het verkeerd intypen van de gewenste domeinnaam univé.nl en door de fonetische overeenstemming met het merk, de handelsnaam en de domeinnaam van Eiseres.

Recht of Legitiem Belang

Verweerder heeft geen geldige reden voor het voeren van de Domeinnamen. Verweerder heeft tevens geen oudere rechten op de merknaam UNIVÉ of overeenstemmende namen.

Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

Verweerder gebruikt de Domeinnamen puur uit speculatief belang. De Domeinnamen worden gebruikt voor 'pay per click' webpagina's met gesponsorde links naar webpagina's waarop concurrenten van Eiseres verzekeringsproducten en -diensten aanbieden. Verweerder gebruikt de Domeinnamen enkel om advertentieruimte aan te bieden aan concurrenten van Eiseres. Om die reden is Verweerder te kwader trouw.

De registratie - inclusief naar de Geschillenbeslechter begrijpt, het gebruik - door Verweerder van de Domeinnamen is volgens Eiseres een schoolvoorbeeld van typo-squatting waaronder zij verstaat het profiteren door derden van de reputatie van (bekende) merknamen door (verkeerd gespelde) variaties van merknamen te registreren of te gebruiken.

Vorderingen

Eiseres verzoekt de Geschillenbeslechter een uitspraak te doen die bepaalt dat Eiseres houder zal worden van de Domeinnamen.

Tevens verzoekt Eiseres dat de Geschillenbeslechter zal bepalen dat Verweerder in de toekomst geen .nl domeinnamen meer zal mogen registreren die overeenstemmen met het teken UNIVÉ en dat Verweerder alle overige domeinnaam registraties overeenstemmend met het teken UNIVÉ die Verweerder houdt, zal dienen over te dragen aan Eiseres.

B. Verweerder

Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend.

 

6. Oordeel en Bevindingen

Nu geen verweerschrift is ingediend zal de Geschillenbeslechter het geschil beslechten op basis van de eis en de vordering toewijzen, tenzij hem deze onrechtmatig of ongegrond voorkomt (Artikel 7.4 Regeling).

Gegeven het feit dat Artikel 16 Regeling voorschrijft dat de procedure in principe in de Nederlandse taal wordt gevoerd (aan welke Regeling Verweerder zich heeft onderworpen), het Instituut op die voet kennelijk ook voorlopig besloten heeft dat deze procedure in de Nederlandse taal wordt gevoerd, de websites die toegankelijk zijn onder de Domeinnamen mede in de Nederlandse taal zijn gesteld, gegeven voorts het feit dat Verweerder voor de registratie van de Domeinnamen een in Nederland gevestigd administratief adres heeft opgegeven en de Geschillenbeslechter overigens niet gebleken is dat Verweerder de Nederlandse taal niet machtig is, doet de Geschillenbeslechter uitspraak in de Nederlandse taal.

Op grond van Artikel 2.1 Regeling dient Eiseres in dit geschil te stellen en te bewijzen dat:

a) de Domeinnamen zodanig overeenstemmen dat er verwarring kan ontstaan met een naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan Eiseres rechthebbende is; en

b) Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnamen; en

c) de Domeinnamen te kwader trouw zijn geregistreerd en/of te kwader trouw worden gebruikt.

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

Eiseres is rechthebbende op de handelsnaam en het woordmerk UNIVÉ op basis van de registratie van het woordmerk bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom. De Domeinnamen kunnen naar mening van de Geschillenbeslechter inderdaad verwarring opwekken nu deze zowel fonetisch als schriftelijk sterk overeenstemmen met de handelsnaam en het woordmerk UNIVÉ waarvan Eiseres rechthebbende is.

B. Recht of Legitiem Belang

Eiseres dient prima facie aannemelijk te maken dat Verweerder geen recht heeft op of rechtmatig belang heeft bij de Domeinnamen. Indien hieraan is voldaan, rust op Verweerder de bewijslast om aan te tonen dat Verweerder wel een dergelijk recht of belang heeft.

Eiseres heeft - summierlijk - gesteld en door Verweerder is niet betwist, dat Verweerder geen geldige reden heeft voor het voeren van de Domeinnamen. Verweerder heeft geen gronden aangevoerd zoals beschreven in Artikel 3.1 Regeling. De Geschillenbeslechter heeft verder ook geen indicatie dat Verweerder: (i) te goeder trouw producten aanbood voorafgaand aan dit geschil, (ii) algemeen bekend is onder één van de Domeinnamen of (iii) de Domeinnamen gebruikt voor niet-commercià«le doeleinden.

De Geschillenbeslechter ziet dan ook geen recht of legitiem belang bij de Domeinnamen aan de zijde van Verweerder.

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

Eiseres stelt dat Verweerder de Domeinnamen te kwader trouw gebruikt. De Domeinnamen staan geregistreerd op naam van Verweerder vanaf 16 januari 2008. Eiseres behoeft niet te bewijzen dat kwade trouw aanwezig was op het moment van registratie. Ook al is te goeder trouw geregistreerd, dan kan het gebruik op een later moment te kwader trouw zijn.

Ingevolge Artikel 3.2 Regeling kan gebruik te kwader trouw onder andere bewezen worden als vast komt te staan dat de Domeinnamen worden gebruikt om commercieel voordeel te behalen door internetgebruikers naar de website van Verweerder te leiden en vervolgens naar de websites van concurrenten van Eiseres te leiden, met gebruikmaking van de verwarring die kan ontstaan met het merk UNIVÉ.

De stellingen van Eiseres op dit punt zijn niet betwist en komen de Geschillenbeslechter niet onrechtmatig of ongegrond voor. Het is daarom komen vast te staan dat Verweerder uit is op bovenstaand commercieel voordeel en daarmede de Domeinnamen te kwader trouw gebruikt.

D. Vorderingen

Ingevolge Artikel 1 Regeling kan alleen een vordering ingesteld worden tot wijziging van de domeinnaamhouder, zodat Eiseres in plaats van Verweerder domeinnaamhouder wordt.

De Geschillenbeslechter kan niet op basis van de Regeling een verbod op registratie opleggen aan Verweerder. Deze vordering kan dus niet worden toegewezen.

De vordering tot overdracht van Verweerders' overige .nl domeinnaamregistraties die overeenstemmen met het teken UNIVÉ, wordt afgewezen nu Eiseres niet heeft gespecificeerd op welke domeinnaamregistraties zij doelt.

 

7. Uitspraak

Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de Artikelen 1 en 13 Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de domeinnamen <univee.nl> en <wwwunive.nl>, zodat de Eiseres in plaats van Verweerder houder van de Domeinnamen wordt.


Paul L. Reeskamp
Geschillenbeslechter

Datum: 22 augustus 2008

 

Источник информации: https://internet-law.ru/intlaw/udrp/2008/dnl2008-0021.html

 

На эту страницу сайта можно сделать ссылку:

 


 

На правах рекламы:
Произвольная ссылка:Уважаемый посетитель!

Вы, кажется, используете блокировщик рекламы.

Пожалуйста, отключите его для корректной работы сайта.