юридическая фирма 'Интернет и Право'
Основные ссылки
На правах рекламы:Яндекс цитирования

Источник информации:
официальный сайт ВОИС

Для удобства навигации:
Перейти в начало каталога
Дела по доменам общего пользования
Дела по национальным доменам

WIPO Arbitration and Mediation Center

 

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER

Schuurman Groep BV v. Technology Services LTD

Zaaknr. DNL2008-0035

 

1. Partijen

Eiseres is Schuurman Groep BV, Borculo, Nederland, vertegenwoordigd door JPR Advocaten, Nederland.

Verweerster is Technology Services LTD, kantoorhoudende te Parijs, Frankrijk.

 

2. De Domeinnaam

De onderhavige domeinnaam <schuurmanschoenen.nl> is geregistreerd bij SIDN via EuroDNS S.A.

 

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het "Instituut") op 13 augustus 2008. Het Instituut heeft op 14 augustus 2008 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de onderhavige Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 19 augustus 2008 bevestigd dat de Verweerster geregistreerd staat als de domeinnaamhoudster en heeft SIDN de contactgegevens van de Verweerster overlegd. In antwoord op een melding van het Instituut dat de Eis administratieve gebreken bevatte, heeft Eiseres op 3 september 2008 een Aangepaste Eis ingediend. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Aangepaste Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de "Regeling").

Overeenkomstig de Artikelen 5.1 en 15.5 van de Regeling heeft het Instituut Verweerster formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 4 september 2008 aangevangen. In overeenstemming met Artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 24 september 2008. Verweerster heeft geen Verweerschrift ingediend. Dienovereenkomstig deelde het Instituut op 25 september 2008 mee dat de Verweerster in gebreke was gebleven.

Het Instituut heeft Mr. T. Cohen Jehoram op 2 oktober 2008 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het WIPO Arbitration and Mediation Center overlegd, zoals vereist overeenkomstig Artikel 8.2 van de Regeling.

 

4. Feitelijke Achtergrond

De Geschillenbeslechter zal uitgaan van de feiten als door Eiseres gesteld. Deze zijn niet betwist door Verweerster. Voorts gaat de Geschillenbeslechter uit van de informatie verstrekt door het Instituut en de SIDN.

Eiseres bedient zich vanaf 13 februari 1989 van de handelsnaam Schuurman Schoenen waarop zij ex Artikel 1 jo 5 Handelsnaamwet handelsnaamrechten kan doen gelden. Eiseres is tevens houdster van het woordmerk Schuurman Schoenen in de Benelux met inschrijvingsnummer 815441, geregistreerd op 12 januari 2007 in klassen 18, 25 en 35 (onder andere voor lederwaren, schoeisel en de bemiddeling bij de im- en export van schoeisel, tevens via internet). Eiseres heeft dit woordmerk onder andere gebruikt voor commercià«le diensten en de im- en export van schoeisel. Eiseres is daarnaast houdster van de domeinnaam <schuurman-schoenen.nl>.

Verweerster gebruikt de Domeinnaam <schuurmanschoenen.nl>. De Domeinnaam is geregistreerd op 25 augustus 2004. De Domeinnaam staat sinds 16 januari 2008 op naam van Verweerster.

 

5. Stellingen van Partijen

A. Eiseres

Eiseres heeft in haar Eis de volgende stellingen naar voren gebracht ingaande op de vereisten van Artikel 2.1 Regeling.

Eiseres is rechthebbende op het naar Nederlands recht beschermd merk Schuurman Schoenen en de handelsnaam Schuurman Schoenen.

Verweerster heeft geen recht of legitiem belang bij de Domeinnaam, althans is het gebruik van de desbetreffende Domeinnaam te kwader trouw.

Verweerster doet afbreuk aan het merk en de handelsnaam van Eiseres, omdat naast schoenen, de core business van Eiseres, vooral aandacht wordt gevestigd op erotisch getinte sites.

Eiseres vordert de Geschillenbeslechter een uitspraak te doen die bepaalt dat Eiseres houdster zal worden van de Domeinnaam.

B. Verweerster

De Verweerster heeft geen Verweerschrift ingediend.

 

6. Oordeel en Bevindingen

Nu geen Verweerschrift is ingediend zal de Geschillenbeslechter het geschil beslechten op basis van de Eis en de vordering toewijzen, tenzij hem deze onrechtmatig of ongegrond voorkomt (Artikel 7.4 Regeling).

Gegeven het feit dat Artikel 16 Regeling voorschrijft dat de procedure in principe in de Nederlandse taal wordt gevoerd (aan welke Regeling Verweerster zich heeft onderworpen), het Instituut op grond daarvan kennelijk ook voorlopig besloten heeft dat deze procedure in de Nederlandse taal wordt gevoerd en niet is gebleken dat Verweerster de Nederlandse taal niet machtig is, doet de Geschillenbeslechter uitspraak in de Nederlandse taal. Voorts is de website die toegankelijk is onder de Domeinnaam, althans bij bezoek vanuit Nederland, in de Nederlandse taal gesteld en heeft Verweerster voor de registratie van de Domeinnaam een in Nederland gevestigd administratief adres opgegeven.

Op grond van Artikel 2.1 Regeling dient Eiseres in dit geschil te stellen en bewijzen dat:

a) de Domeinnaam zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met een naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan Eiseres rechthebbende is; en

b) Verweerster geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam; en

c) de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd en/of te kwader trouw wordt gebruikt.

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

Eiseres is sinds 1989 rechthebbende op de handelsnaam Schuurman Schoenen. De Domeinnaam kan naar mening van de Geschillenbeslechter inderdaad tot verwarring leiden nu deze zowel auditief, visueel als begripsmatig identiek is aan, danwel sterk overeenstemt met de handelsnaam Schuurman Schoenen waarop Eiseres rechten kan doen gelden. Gegeven de verwarringwekkende overeenstemming met de handelsnaam, behoeven de stellingen van Eiseres gebaseerd op haar merkrechten geen behandeling meer.

B. Recht of Legitiem Belang

Eiseres dient prima facie aannemelijk te maken dat Verweerster geen recht heeft op of rechtmatig belang heeft bij de Domeinnaam. Indien hieraan is voldaan, rust op Verweerster de bewijslast om aan te tonen dat Verweerster wel een dergelijk recht of belang heeft.

Eiseres heeft – summierlijk – gesteld dat Verweerster geen geldige reden heeft voor het voeren van de Domeinnaam. Verweerster heeft dit niet betwist door gronden aan te voeren zoals beschreven in Artikel 3.1 Regeling. De Geschillenbeslechter heeft dus geen indicatie dat Verweerster: (i) te goeder trouw producten en/of diensten aanbood voorafgaand aan dit geschil, of (ii) algemeen bekend is onder de Domeinnaam of (iii) de Domeinnaam gebruikt voor niet-commercià«le doeleinden.

De Geschillenbeslechter ziet dan ook geen recht of legitiem belang bij de Domeinnaam aan de zijde van Verweerster.

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

Eiseres stelt dat Verweerster de Domeinnaam te kwader trouw gebruikt. De Domeinnaam staat geregistreerd op naam van Verweerster vanaf 16 januari 2008. Eiseres behoeft niet te bewijzen dat kwade trouw aanwezig was op het moment van registratie. Al is de Domeinnaam destijds te goeder trouw geregistreerd, dan kan niettemin het gebruik op een later moment te kwader trouw zijn.

Ingevolge Artikel 3.2 Regeling kan gebruik te kwader trouw onder andere bewezen worden als vast komt te staan dat de Domeinnaam wordt gebruikt om commercieel voordeel te behalen door internetgebruikers naar een website van de domeinnaamhouder te leiden, met gebruikmaking van de verwarring die kan ontstaan als gevolg van het gebruik van een met de betreffende handelsnaam overeenstemmende domeinnaam. Uit de website van Verweerster, actief onder de Domeinnaam, blijkt dat naast het aanbieden van schoenen, de core business van Eiseres, vooral aandacht wordt gevestigd op erotisch getinte sites. Hiermee doet Verweerster afbreuk aan de rechten van Eiseres.

De stellingen van Eiseres op dit punt zijn niet betwist door Verweerster en komen de Geschillenrechter niet onrechtmatig of ongegrond voor. Het is aldus komen vast te staan dat Verweerster uit is op bovenstaand commercieel voordeel en daarmede de Domeinnaam te kwader trouw gebruikt.

 

7. Uitspraak

Ingevolge Artikel 1 Regeling kan alleen een vordering ingesteld worden tot wijziging van de domeinnaamhouder, zodat Eiseres in plaats van Verweerster domeinnaamhoudster wordt.

De vordering tot overdracht van Verweersters' domeinnaam <schuurmanschoenen.nl> wordt toegewezen nu Eiseres voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de Domeinnaam verwarringwekkend overeenstemt met de handelsnaam van Eiseres, Verweerster geen recht of legitiem belang heeft en de Domeinnaam te kwader trouw is gebruikt.

Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de Artikelen 1 en 13 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhoudster van de domeinnaam <schuurmanschoenen.nl> zodat de Eiseres in plaats van de Verweerster domeinnaamhoudster wordt.


Tobias Cohen Jehoram
Geschillenbeslechter

Datum: 16 oktober 2008

 

Источник информации: https://internet-law.ru/intlaw/udrp/2008/dnl2008-0035.html

 

На эту страницу сайта можно сделать ссылку:

 


 

На правах рекламы:
Произвольная ссылка:Уважаемый посетитель!

Вы, кажется, используете блокировщик рекламы.

Пожалуйста, отключите его для корректной работы сайта.