юридическа€ фирма '»нтернет и ѕраво'
ќсновные ссылки
Ќа правах рекламы:яндекс цитировани€

»сточник информации:
официальный сайт ¬ќ»—

ƒл€ удобства навигации:
ѕерейти в начало каталога
ƒела по доменам общего пользовани€
ƒела по национальным доменам

WIPO Arbitration and Mediation Center

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER

Argenta Spaarbank N.V. v. Orville Smith Ltd.

Zaaknr. DNL2008-0055

1. Partijen

Eiser is Argenta Spaarbank N.V., gevestigd te Antwerpen, BelgiàЂ, vertegenwoordigd door Baker & McKenzie advocaten, BelgiàЂ.

Verweerder is Orville Smith Ltd, kantoorhoudende te Parijs, Frankrijk.

2. De Domeinnaam

De domeinnaam <agenta.nl> is geregistreerd bij SIDN via EuroDNS S.A.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het "Instituut") op 17 oktober 2008 per e-mail en op 22 oktober 2008 in hardcopy. Het Instituut heeft op 17 oktober 2008 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de onderhavige domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 20 oktober 2008 bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerder overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de "Regeling").

Overeenkomstig de artikelen 5 en 15.5 van de Regeling heeft het Instituut Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 30 oktober 2008 aangevangen. De Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend. Dienovereenkomstig deelde het Instituut op 20 november 2008 mee dat de Verweerder in gebreke was gebleven.

Het Instituut heeft ondergetekende, Wolter Wefers Bettink, op 1 december 2008 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het WIPO Arbitration and Mediation Center overgelegd, zoals vereist door het Instituut overeenkomstig artikel 8.2 van de Regeling.

4. Feitelijke Achtergrond

Eiser is een financiàЂle dienstverlener. Eiser heeft een bijkantoor in Nederland en heeft voorts zustervennootschappen in Nederland onder de naam Argenta Nederland N.V. en Argenta-Life Nederland N.V.

Eiser is houder van een Gemeenschaps(woord)merk ARGENTA, bij het OHIM gedeponeerd op 13 juni 1996 en geregistreerd op 31 maart 2004 onder registratienummer 280354, voor diensten in klasse 36, voornamelijk verzekeringen en financiàЂn. Eiser is houder van de domeinnamen <argenta.nl> en <argentabank.nl>.

Verweerder heeft de domeinnaam <agenta.nl> geregistreerd op 31 januari 2005.

5. Stellingen van Partijen

A. Eiser

Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

Eiser stelt dat zij niet alleen merkhoudster is van het Gemeenschapsmerk ARGENTA, maar dat zij tevens rechthebbende in Nederland is op de handelsnaam Argenta, onder welke naam zij sinds 1997 in Nederland hypotheken en sinds 2004 internetspaar- en betaalrekeningen aanbiedt. Voorts beroept zij zich op het houderschap van de domeinnamen <argenta.nl> en <argentabank.nl>. Eiser stelt dat zij het merk, de overeenstemmende domeinnamen en de handelsnaam sinds 1997 in Nederland gebruikt. Eiser voert voorts aan dat zij inmiddels samenwerkt met ongeveer 7.000 intermediairs voor het verlenen van hypotheken in Nederland en dat het merk ARGENTA ongetwijfeld bekendheid geniet in Nederland voor financiàЂle diensten. Eiser heeft ter ondersteuning van haar stelling verwezen naar bewijs in de vorm van een uitdraai van de websites <argenta.be> en <argenta.nl>, het jaarverslag 2007 van de Argenta Bank- en Verzekeringsgroep, en uittreksels uit de Nederlandse Kamer van Koophandel en de Belgische Kruispuntbank van Ondernemingen.

Eiser stelt dat de domeinnaam verwarringwekkend overeenstemmend is met het merk van Eiser, gezien de grote visuele en auditieve overeenstemming tussen merk en domeinnaam, de bekendheid van het merk in Nederland voor financiàЂle diensten en het daarmee gepaard gaande onderscheidende vermogen en het gebruik van de domeinnaam voor een website waarop financiàЂle diensten of gesponsorde links naar zulke diensten worden aangeboden. Eiser verwijst naar een screenshot van de website van Verweerder kennelijk d.d. 15 oktober 2008, die is overgelegd als bewijs. Deze screenshot toont een website met gesponsorde links, vooral op financieel terrein, en een doorklikmogelijkheid in verschillende categorieàЂn "recherches apparentées". Al deze categorieàЂn zien op financiàЂle dienstverlening. Ook staat in de categorieàЂn "Inloggen bij Agenta" vermeld.

Rechten of Legitieme Belangen van Verweerder

Volgens Eiser blijkt uit niets dat Verweerder een eigen recht op de domeinnaam heeft. Eiser voert aan dat de domeinnaam onmiskenbaar is geregistreerd met het doel internetgebruikers te вАШvangen' die een simpele typefout maken. Gezien het feit dat de domeinnaam <agenta.nl> geen afzonderlijke betekenis heeft, gebruikt Verweerder de domeinnaam niet om te goeder trouw producten of diensten aan te bieden, aldus Eiser. Ook voor het overige doen zich volgens Eiser geen van de in artikel 3.1 van de Regeling genoemde omstandigheden voor of blijkt anderszins dat Verweerder een recht op of legitiem belang bij de domeinnaam heeft.

Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

Verweerder was zich volgens Eiser ten tijde van de registratie van de domeinnaam bewust van de bekendheid van het merk van Eiseres, of had zich daar in ieder geval van bewust moeten zijn. Bekendheid blijkt volgens Eiser onder meer uit de door Verweerder op zijn website geplaatste koppelingen naar websites waarop financiàЂle diensten (in het bijzonder hypotheken en internetsparen вАУ de twee hoofdactiviteiten van Eiser in Nederland) worden aangeboden en uit de benaming van de categorieàЂn op de website, zoals "Internetsparen", "Hoogste spaarrente", "Inloggen bij Agenta", "Internetsparen rente", "Rentestand hypotheek" en "Internetbankieren". Eiser verwijst wederom naar de screenshot van de website van Verweerder.

Eiser voert aan dat de domeinnaam door Verweerder wordt gebruikt om commercieel voordeel te behalen (met name via "gesponsorde koppelingen" naar websites van derden) door internetgebruikers naar zijn website te leiden. Eiser betoogt dat hier sprake is van вАШtyposquatting', waarbij Verweerder gebruik maakt van de verwarring die kan ontstaan met het merk van Eiser.

Bovenstaande brengt volgens Eiser met zich mee dat reeds op basis van artikel 3.2 sub d van de Regeling de domeinnaam geacht wordt te kwader trouw te zijn geregistreerd / te worden gebruikt door Verweerder, zodat ook aan de derde voorwaarde zoals opgenomen in artikel 2.1 sub c van de Regeling is voldaan.

B. Verweerder

Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend.

6. Oordeel en Bevindingen

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

Eiser heeft bewijs overgelegd waaruit blijkt dat zij sinds 2004 de houder is van het Gemeenschaps(woord)merk ARGENTA. Het merk en het kenmerkende deel van de domeinnaam zijn, op één letter na, identiek en zodoende verwarringwekkend overeenstemmend.

B. Recht of Legitiem Belang

De Geschillenbeslechter is van mening dat Verweerder geen eigen recht op of legitiem belang bij de domeinnaam heeft. Er is niet gebleken dat Eiser aan Verweerder toestemming heeft gegeven om de domeinnaam te registreren en gebruiken, noch dat Verweerder een eigen recht heeft op de domeinnaam. Voorts is er geen bewijs dat Verweerder algemeen bekend is onder de domeinnaam.

Uit door Eiser overgelegd bewijs (een afdruk van de website <agenta.nl>) blijkt dat Verweerder de domeinnaam gebruikt voor een website waarop met de producten van Eiser concurrerende producten worden aangeboden en dat deze website tevens gesponsorde links bevat naar websites van derden met concurrerende producten. Voorts verschilt de domeinnaam maar één letter van het merk ARGENTA. Mede gezien de inhoud van Verweerder's website, is de Geschillenbeslechter met Eiser van mening dat dit duidt op een geval van typosquatting. In deze omstandigheden kan het gebruik van de domeinnaam niet worden gezien als gebruik voor het te goeder trouw aanbieden van goederen of diensten, noch kan sprake zijn van een legitiem niet-commercieel gebruik van de domeinnaam (zie onder meer WIPO Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy ("UDRP") domeinrechtspraak mVisible Technologies, Inc. v. Navigation Catalyst Systems, Inc., WIPO Case No. D2007-1141 en Western Union Holdings, Inc. v. 35.com Technology Co., Ltd., WIPO Case No. D2008-0590, over gebruik van de domeinnaam voor een website met gesponsorde links).

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

De Regeling vereist, anders dan de UDRP, registratie of gebruik te kwader trouw (artikel 2.1 c van de Regeling).

De Geschillenbeslechter acht het aannemelijk dat Verweerder op de hoogte was van Eiser en haar merk (en handelsnaam). Als onbetwist staat vast dat het Gemeenschapsmerk van Eiser sinds 1997, derhalve acht jaar voor de registratie van de domeinnaam, wordt gebruikt in Nederland. Bovendien verwijst Verweerder op haar website naar dezelfde financiàЂle diensten als de diensten die door Eiser worden aangeboden en bevat de website van Verweerder gesponsorde links naar websites van derden waar eveneens financiàЂle producten worden verkocht. Onder deze derden bevinden zich directe concurrenten van Eiser zoals BinckBank. Voorts verdient het opmerking dat Verweerder al vaker in domeinnaamgeschillen onder de Regeling als verweerder betrokken is geweest, waarbij de geschillenbeslechters geoordeeld hebben tot wijziging van de domeinnaamhouder, omdat Verweerder de betreffende domeinnamen volgens de geschillenbeslechters te kwader trouw geregistreerd of gebruikt had (zie Kluwer B.V. v. Orville Smith Ltd, WIPO Case No. DNL2008-0038; Pieter de Haan v. Orville Smith Ltd., WIPO Case No. DNL2008-0017).

Gezien het feit dat de domeinnaam slechts één letter verschilt van het merk van Eiser en de website links bevat naar websites van derden (onder meer concurrenten van Eiser) waar concurrerende diensten en producten worden aangeboden, is de Geschillenbeslechter van mening dat Verweerder de domeinnaam gebruikt om commercieel voordeel te behalen door internetgebruikers naar zijn website te leiden, met gebruikmaking van verwarring die kan ontstaan met het merk (en de handelsnaam) van Eiser.

Hiermee staat vast dat Verweerder de domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd en gebruikt.

7. Uitspraak

Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 13 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de domeinnaam <agenta.nl> zodat Eiser in plaats van Verweerder domeinnaamhouder wordt.


Wolter Wefers Bettink
Geschillenbeslechter

Datum: 22 december 2008

 

»сточник информации: https://internet-law.ru/intlaw/udrp/2008/dnl2008-0055.html

 

Ќа эту страницу сайта можно сделать ссылку:

 


 

Ќа правах рекламы:
ѕроизвольна€ ссылка:”важаемый посетитель!

¬ы, кажетс€, используете блокировщик рекламы.

ѕожалуйста, отключите его дл€ корректной работы сайта.