юридическа€ фирма '»нтернет и ѕраво'
ќсновные ссылки
Ќа правах рекламы:яндекс цитировани€

»сточник информации:
официальный сайт ¬ќ»—

ƒл€ удобства навигации:
ѕерейти в начало каталога
ƒела по доменам общего пользовани€
ƒела по национальным доменам

WIPO Arbitration and Mediation Center

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER

Argenta Spaarbank N.V. v. Media Village B.V.

Zaaknr. DNL2008-0056

1. Partijen

Eiser is Argenta Spaarbank N.V., gevestigd te Antwerpen, BelgiàЂ, vertegenwoordigd door Baker & McKenzie advocaten, BelgiàЂ.

Verweerder is Media Village B.V., gevestigd te Dordrecht, Nederland.

2. De Domeinnaam

De domeinnaam <agente.nl> is geregistreerd bij SIDN via Internet Programmeurs.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het "Instituut") op 17 oktober 2008 per e-mail en op 22 oktober 2008 in hardcopy. Het Instituut heeft op 17 oktober 2008 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de onderhavige domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 20 oktober 2008 bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerder overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de "Regeling").

Overeenkomstig de artikelen 5 en 15.5 van de Regeling heeft het Instituut Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 30 oktober 2008 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 19 november 2008. Het Verweerschrift is per e-mail ingediend op 5 november 2008 (zonder bijlagen) en op 11 november 2008 in hard-copy (met bijlagen).

Het Instituut heeft ondergetekende, Wolter Wefers Bettink, op 1 december 2008 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het WIPO Arbitration and Mediation Center overgelegd, zoals vereist door het Instituut overeenkomstig artikel 8.2 van de Regeling.

4. Feitelijke Achtergrond

Eiser is een financiàЂle dienstverlener. Eiser heeft een bijkantoor in Nederland en heeft voorts zustervennootschappen in Nederland onder de naam Argenta Nederland N.V. en Argenta-Life Nederland N.V.

Eiser is houder van een Gemeenschaps(woord)merk ARGENTA, gedeponeerd bij het OHIM op 31 juni 1996 (publicatie van de aanvraag op 20 juli 1998) en geregistreerd op 13 maart 2004 onder registratienummer 280354 voor diensten in klasse 36, voornamelijk verzekeringen en financiàЂn. Eiser is houder van de domeinnamen <argenta.nl> en <argentabank.nl>.

De domeinnaam <agente.nl> is oorspronkelijk geregistreerd op 6 juni 2003. Verweerder is op 6 december 2006 eigenaar geworden van de registratie van de domeinnaam.

5. Stellingen van Partijen

A. Eiser

Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

Eiser stelt dat zij niet alleen merkhoudster is van het Gemeenschapsmerk ARGENTA, maar dat zij tevens, via haar bijkantoor in Nederland, houder in Nederland is van de handelsnaam Argenta, onder welke naam zij sinds 1997 in Nederland hypotheken en sinds 2004 internetspaar- en betaalrekeningen aanbiedt. Voorts beroept zij zich op het houderschap van de domeinnamen <argenta.nl> en <argentabank.nl>. Eiser stelt dat zij het merk, de overeenstemmende domeinnamen en de handelsnaam sinds 1997 in Nederland gebruikt. Eiser voert voorts aan dat zij inmiddels samenwerkt met ongeveer 7.000 intermediairs voor het verlenen van hypotheken in Nederland en de grootste buitenlandse geldverstrekker is op de Nederlandse hypotheekmarkt. Daarnaast stelt Eiser dat het merk ARGENTA ongetwijfeld bekendheid geniet in Nederland voor financiàЂle diensten. Eiser heeft ter ondersteuning van haar stelling verwezen naar bewijs in de vorm van een uitdraai van de websites <argenta.be> en <argenta.nl>, het jaarverslag 2007 van de Argenta Bank- en Verzekeringsgroep, en uittreksels uit de Nederlandse Kamer van Koophandel en de Belgische Kruispuntbank van Ondernemingen.

Eiser stelt dat de domeinnaam verwarringwekkend overeenstemmend is met het merk van Eiser, gezien de grote visuele en auditieve overeenstemming tussen merk en domeinnaam, de bekendheid van het merk in Nederland voor financiàЂle diensten en het daarmee gepaard gaande onderscheidende vermogen en het gebruik van de domeinnaam voor een website waarop financiàЂle diensten of gesponsorde links naar zulke diensten worden aangeboden. Eiser verwijst naar een screenshot van de website van Verweerder kennelijk d.d. 15 oktober 2008, die is overgelegd als bewijs. Op de screenshot is een website te zien met gesponsorde links, onder meer op het gebied van financiàЂle dienstverlening, en een doorklikmogelijkheid in verschillende categorieàЂn "related searches".

Rechten of Legitieme Belangen van Verweerder

Volgens Eiser blijkt uit niets dat Verweerder een eigen recht op de Domeinnaam heeft. Eiser voert aan dat de domeinnaam onmiskenbaar is geregistreerd met het doel internetgebruikers te вАШvangen' die een typefout maken. Gezien het feit dat de domeinnaam <agente.nl> geen afzonderlijke betekenis heeft, gebruikt Verweerder de domeinnaam niet om te goeder trouw producten of diensten aan te bieden, aldus Eiser. Ook voor het overige doen zich volgens Eiser geen van de in artikel 3.1 van de Regeling genoemde omstandigheden voor of blijkt anderszins dat Verweerder een recht op of legitiem belang bij de domeinnaam heeft.

Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

Verweerder was zich volgens Eiser ten tijde van de registratie van de domeinnaam bewust van de bekendheid van het merk van Eiseres of had zich daar in ieder geval van bewust moeten zijn. Bekendheid blijkt volgens Eiser onder meer uit de door Verweerder op zijn website geplaatste koppelingen naar websites waarop financiàЂle diensten (in het bijzonder hypotheken en internetsparen вАУ de twee hoofdactiviteiten van Eiser in Nederland) worden aangeboden. Onder deze koppelingen bevinden zich volgens Eiser koppelingen naar websites van rechtstreekse concurrenten van Eiser, zoals Binckbank en Delta Lloyd Bank. Eiser verwijst wederom naar de screenshot van de website van Verweerder.

Eiser voert aan dat de domeinnaam door Verweerder wordt gebruikt om commercieel voordeel te behalen (met name via "gesponsorde koppelingen" naar websites van derden) door internetgebruikers naar zijn website te leiden. Eiser betoogt dat hier sprake is van вАШtyposquatting', waarbij Verweerder gebruik maakt van de verwarring die kan ontstaan met het merk van Eiser.

Bovenstaande brengt volgens Eiser met zich mee dat reeds op basis van artikel 3.2 sub d van de Regeling de domeinnaam geacht wordt te kwader trouw te zijn geregistreerd / te worden gebruikt door Verweerder, zodat ook aan de derde voorwaarde zoals opgenomen in artikel 2.1 sub c van de Regeling is voldaan.

B. Verweerder

Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

Verweerder voert aan dat het risico op verwarring tussen de domeinnaam en het merk van Eiser onaannemelijk is, omdat het verschil tussen de domeinnaam en het merk aanzienlijk is en вАШagente' in Nederland een generieke term is, die in het woordenboek voorkomt als benaming voor een vrouwelijke (politie)agent. Onder verwijzing naar een afdruk uit het online Whois register voor .be domeinnamen, betoogt Verweerder voorts dat de domeinnaam <agente.be> niet door Eiser is geregistreerd. Doordat Eiser niet de moeite heeft genomen haar merk in het land van de hoofdvestiging te beschermen door registratie van de Belgische domeinnaam <agente.be>, geeft Eiser volgens Verweerder indirect aan dat ze de kans op verwarring niet zo groot acht.

Recht of Legitiem Belang

Verweerder betoogt dat Eiser zou moeten aantonen dat de domeinhouder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de domeinnaam en dat zij dit onvoldoende heeft gedaan. Eiser heeft volgens Verweerder haar stellingen onvoldoende onderbouwd, dan wel niet bewezen. Verweerder beargumenteert voorts dat zij een legitiem belang heeft omdat de generieke domeinnaam haar de mogelijkheid biedt "om bijvoorbeeld een website op te zetten rond het beroep agente, al dan niet in combinatie met bijvoorbeeld een vacaturebank".

Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

Verweerder voert wederom aan dat Eiser nalaat haar stellingen te bewijzen of aannemelijk te maken. Volgens Verweerder is geen sprake van kwade trouw.

Verweerder ontkent dat zij op enige wijze de bezoeker van haar website probeert te doen geloven dat zij gelieerd is aan Eiser en dat zij probeert te profiteren van de veronderstelde bekendheid van het merk van Eiser in Nederland. Verweerder stelt dat, als zij zich al bewust was geweest van het merk van Eiser, dit bij registratie noch gebruik van de domeinnaam enige rol heeft gespeeld.

Op de website verbonden aan de domeinnaam worden volgens Verweerder advertenties vertoond via het programma Sedo, dat in eerste instantie advertenties vertoont op basis van de beschrijving van de betreffende domeinnaam. Verweerder stelt dat Sedo in het onderhavige geval specifiek is ingesteld op de Nederlandse bezoeker, die geen financiàЂle advertentie te zien krijgt maar onder andere advertenties met betrekking tot vacatures. Volgens Verweerder is dit logisch omdat agente in Nederland een beroep is. Verweerder verwijst naar een (niet gedateerde) screenshot van de website. Deze screenshot toont een website die bestaat uit verscheidene gesponsorde koppelingen, voornamelijk op het gebied van banen en vacatures, en "aanbevolen links".

Indien de website <agente.nl> van buiten Nederland wordt bezocht, dan worden volgens Verweerder standaard advertenties getoond, waaronder financiàЂle advertenties, maar ook een breed scala aan advertenties in andere categorieàЂn via de "related searches" of zoekfunctie. Dat tussen de standaard advertenties ook advertenties van concurrenten van Eiser worden getoond, kan volgens Verweerder alleen als "kwader trouw" worden uitgelegd, indien er doelbewust sprake zou zijn van het misleiden van bezoekers die de verwachting hadden op de website van Eiseres terecht te zijn gekomen. Van een dergelijke doelbewustheid is volgens Verweerder geen sprake omdat het systeem door Sedo is ingesteld. Verweerder betoogt voorts dat het niet waarschijnlijk is dat bezoekers van de website <agente.nl> kunnen denken dat ze de website van Eiser voor ogen hebben, gezien de algemene betekenis van de term agente. Daardoor kan van misleiding вАУ en dus kwade trouw вАУ geen sprake zijn, aldus Verweerder.

6. Oordeel en Bevindingen

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

De Geschillenbeslechter is van mening dat de domeinnaam en het merk verwarringwekkend overeenstemmen, nu deze slechts twee letters van elkaar verschillen, waarbij het goed denkbaar is dat internetbezoekers door een vergissing of typefout ten aanzien van deze twee letters terecht komen op de website van Verweerder terwijl zij zochten naar de website van Eiser.

B. Recht of Legitiem Belang

De Geschillenbeslechter is van mening dat Eiser heeft aangetoond dat Verweerder geen eigen recht op of legitiem belang bij de domeinnaam heeft.

Uitgangspunt is dat Eiser prima facie bewijs moet leveren dat Verweerder geen eigen recht of legitiem belang heeft bij de betwiste domeinnamen. Is daaraan voldaan, dan dient Verweerder aan te tonen dat zij wel een dergelijk recht of belang heeft (zie Aktiebolaget Electrolux v. Beuk Horeca B.V., WIPO Case No. DNL2008-0050 en WIPO Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy ("UDRP") domeinrechtspraak Croatia Airlines d.d. v. Modern Empire Internet Ltd., WIPO Case No. D2003-0455, Belupo d.d. v. WACHEM d.o.o., WIPO Case No. D2004-0110).

Eiser heeft gesteld dat Verweerder geen eigen recht op de domeinnaam heeft. Eiser heeft voorts terecht gesteld dat sprake is van typosquatting en dat Verweerder de domeinnaam niet gebruikt om te goeder trouw producten of diensten aan te bieden, zodat Verweerder geen legitiem belang heeft. Eiser heeft immers bij de Eis een screenshot van de website <agente.nl> overgelegd, waaruit blijkt dat Verweerder de domeinnaam gebruikt voor een вАШparking page' met gesponsorde links naar concurrenten van Eiser. Uit WIPO rechtspraak (zie o.a. MBI, Inc. v. Moniker Privacy Services/Nevis Domains LLC., WIPO Case No. D2006-0550, Western Union Holdings, Inc. v. 35.com Technology Co., Ltd., WIPO Case No. D2008-0590) volgt dat in een dergelijk geval het gebruik van de domeinnaam niet kan worden gezien als gebruik voor het te goeder trouw aanbieden van goederen of diensten, noch een legitiem niet-commercieel gebruik van de domeinnaam kan opleveren. Daaruit volgt dat Eiser in beginsel voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat Verweerder geen eigen recht of legitiem belang heeft bij de domeinnaam.

Verweerder heeft hiertegen aangevoerd dat zij wel een legitiem belang heeft, omdat de generieke domeinnaam haar de mogelijkheid biedt "om bijvoorbeeld een website op te zetten rond het beroep agente". Verweerder wil hiermee kennelijk betogen dat zij de domeinnaam kan gaan gebruiken voor het te goeder trouw aanbieden van producten of diensten. Volgens artikel 3.1 sub a van de Regeling is echter niet van belang of Verweerder na kennisneming van het geschil besluit de website aldus te gaan gebruiken, maar is slechts van belang of de Verweerder voordat zij kennis kreeg van het geschil de domeinnaam gebruikte voor het te goeder trouw aanbieden van producten of diensten (of daartoe aantoonbare voorbereidingen trof). De conclusie is dat Verweerder onvoldoende heeft aangetoond dat zij wel een eigen recht of legitiem belang bij de domeinnaam heeft.

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

De Regeling vereist, anders dan de UDRP, registratie of gebruik te kwader trouw (artikel 2.1 c van de Regeling).

Van gebruik te kwader trouw is volgens artikel 3.2 sub d van de Regeling samengevat onder meer sprake indien de domeinnaam wordt gebruikt om commercieel voordeel te behalen door internetgebruikers naar de website van de domeinnaamhouder te leiden, met gebruikmaking van verwarring die kan ontstaan met het merk of de handelsnaam van een eiser.

Verweerder heeft niet uitdrukkelijk betwist dat deze Eiser en haar merk (en handelsnaam) kende. Die wetenschap ligt overigens ook voor de hand, nu Verweerder eigenaar is geworden van de registratie van de domeinnaam op 6 december 2006, ruim twee jaar na de registratie van het Gemeenschapsmerk ARGENTA door Eiser (op 13 maart 2004). Voorts staat als onbetwist vast dat Eiser het ARGENTA merk en de overeenstemmende handelsnaam sinds 1997 in Nederland gebruikt voor financiàЂle diensten en dat Eiser de grootste buitenlandse geldverstrekker is op de Nederlandse hypotheekmarkt. Verweerder heeft evenmin betwist dat het merk van Eiser in de Nederlandse financiàЂle markt bekendheid geniet.

Eiser heeft een screenshot kennelijk van 15 oktober 2008 overgelegd van de website, die voornamelijk gesponsorde links bevat met betrekking tot financiàЂle dienstverlening. Verweerder heeft een (niet gedateerde) screenshot overgelegd van de website met daarop gesponsorde links die naar vacatures verwijzen. Volgens Verweerder is de door haar overgelegde screenshot de door het computerprogramma Sedo gegenereerde versie van de website voor Nederlandse bezoekers en de door Eiser overgelegde screenshot de versie voor buitenlandse bezoekers. De Geschillenbeslechter heeft de website gekoppeld aan de domeinnaam <agente.nl> zelf op 15 december 2008 vanuit Nederland bezocht en trof een website met weer een andere lay-out en inhoud aan dan de door Verweerder overgelegde screenshot. De website toonde voornamelijk met vastgoed gerelateerde advertenties. Via een aanbevolen link "geld nodig", vertoont de website advertenties voor en links naar met Eiser concurrerende financiàЂle dienstverleners. Kennelijk zijn door middel van вАШkeyword optimisation' de advertenties inmiddels gericht op de vastgoedmarkt, met overigens nog steeds een link naar concurrenten van Eiser.

Hoewel de website van Verweerder kennelijk вАУ afgaande op het door partijen overgelegde bewijs - verschillende gedaanten aanneemt, staat vast dat de website van Verweerder een parking page is, met gesponsorde links naar websites van derden. Daaronder bevinden zich met Eiser concurrerende financiàЂle dienstverleners. Ook als deze advertenties, zoals bij dergelijke parking pages gebruikelijk is, automatisch zijn gegenereerd door een Sedo programma op basis van de domeinnaam, is Verweerder verantwoordelijk voor deze keuze. Het is immers van algemene bekendheid dat een dergelijk programma advertenties op de parking page plaatst die verband houden met de betreffende domeinnaam, zoals Verweerder zelf overigens ook stelt. Op de website van Sedo "www.sedo.de" staat bovendien onder de kop вАШoptimisation':

"Choosing the right keyword is one of the most important factors to maximise your click balance. In order to target the advertising content on your parked domain you will need to choose keywords related to the subject matter your domain name is associated with - the more relevant the keyword, the higher the earning potential".

De Geschillenbeslechter is gezien al het bovenstaande van mening dat Verweerder de domeinnaam gebruikt in de zin van artikel 3.2 sub d van de Regeling. Daarmee staat vast dat de domeinnaam te kwader trouw wordt gebruikt.

7. Uitspraak

Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 13 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de domeinnaam <agente.nl> zodat Eiser in plaats van Verweerder domeinnaamhouder wordt.


Wolter Wefers Bettink
Geschillenbeslechter

Datum: 22 december 2008

 

»сточник информации: https://internet-law.ru/intlaw/udrp/2008/dnl2008-0056.html

 

Ќа эту страницу сайта можно сделать ссылку:

 


 

Ќа правах рекламы:
ѕроизвольна€ ссылка:”важаемый посетитель!

¬ы, кажетс€, используете блокировщик рекламы.

ѕожалуйста, отключите его дл€ корректной работы сайта.