юридическа€ фирма '»нтернет и ѕраво'
ќсновные ссылки
Ќа правах рекламы:яндекс цитировани€

»сточник информации:
официальный сайт ¬ќ»—

ƒл€ удобства навигации:
ѕерейти в начало каталога
ƒела по доменам общего пользовани€
ƒела по национальным доменам

WIPO Arbitration and Mediation Center

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER

Vliegtarieven.nl B.V. en Monty's Travel Service B.V. v. Four People

Zaaknr. DNL2008-0066

1. Partijen

Eisers zijn Vliegtarieven.nl B.V. en Monty's Travel Service B.V. (tevens handelend onder de namen Vliegtickets.nl en Vliegtarieven.nl), beide gevestigd te Haarlem, Nederland, vertegenwoordigd door Visser & Solkema Advocaten, Nederland.

Verweerder is Four People, gevestigd te Amsterdam, Nederland.

2. De Domeinnamen

De domeinnamen zijn geregistreerd bij SIDN via de deelnemer Four People B.V.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het "Instituut") op 19 december 2008 per e-mail en op 24 december 2008 in hardcopy. Het Instituut heeft op 22 december 2008 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de onderhavige domeinnamen. In antwoord hierop heeft SIDN op dezelfde datum bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerder overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de "Regeling").

Overeenkomstig de artikelen 5 en 15.5 van de Regeling heeft het Instituut Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 29 december 2008 aangevangen.

Op 16 januari 2009 hebben Eisers overeenkomstig artikel 18.3 van de Regeling een verzoek tot schorsing van de procedure voor een termijn van 14 dagen ingediend vanwege een schikkingspoging tussen partijen. Op dezelfde datum heeft het Instituut partijen per e-mail een Melding van Schorsing toegezonden.

Per e-mail van 30 januari 2009 hebben Eisers het Instituut verzocht de schorsing op te heffen. Bij dezelfde e-mail hebben zij een Aangepaste Eis ingediend, waarin de overdracht van een groter aantal domeinnamen dan in de oorspronkelijke Eis wordt gevorderd. Als reden van aanpassing van de Eis hebben Eisers aangevoerd dat zij na indiening van de oorspronkelijke Eis constateerden dat door Verweerder nog meer domeinnamen onrechtmatig zijn geregistreerd. De Aangepaste Eis is op 4 februari 2009 ingediend in hardcopy. Het Instituut heeft op 30 januari 2009 per e-mail een ontvangstbevestiging van de Aangepaste Eis en mededeling van hervatting van de procedure aan partijen gezonden.

Het Instituut heeft op 4 februari 2009 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de domeinnamen in de Aangepaste Eis. In antwoord hierop heeft SIDN op dezelfde datum bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerder overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Aangepaste Eis voldoet aan de formele vereisten van de Regeling.

Overeenkomstig de artikelen 5 en 15.5 van de Regeling heeft het Instituut Verweerder op 5 februari 2009 formeel op de hoogte gesteld van de Aangepaste Eis en heeft het meegedeeld dat deze de eerdere Eis vervangt. De nieuwe procedure is daarmee op 5 februari 2009 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de aangepaste laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 25 februari 2009. Op die datum is het Verweerschrift ingediend.

Het Instituut heeft ondergetekende, Wolter Wefers Bettink, op 10 maart 2009 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het WIPO Arbitration and Mediation Center overgelegd, zoals vereist door het Instituut overeenkomstig artikel 8.2 van de Regeling.

4. Feitelijke Achtergrond

Eisers zijn Vliegtarieven.nl B.V. en Monty's Travel Service B.V., welke ook handelen onder de namen Vliegtickets.nl en Vliegtarieven.nl. Als onbetwist staat vast dat Eisers dezelfde bestuurders en aandeelhouders hebben en dat beide bedrijven online vliegtickets verkopen (Vliegtarieven.nl B.V. via de website <vliegtarieven.nl> en Monty's Travel Service B.V. via <vliegtickets.nl>).

Monty's Travel Service B.V. is houdster van het Benelux woord/beeldmerk VLIEGTICKETS.NL, geregistreerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom op 22 november 2005 onder nummer 780359 en het woord/beeldmerk VLIEGTICKETS, geregistreerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom op 22 november 2005 onder nummer 779316.

Vliegtarieven.nl B.V. heeft de domeinnaam <vliegtarieven.nl> geregistreerd op 22 juni 1999 en de domeinnaam <vliegtickets.nl> op 29 juni 1999.

Verweerder Four People heeft de volgende domeinnamen geregistreerd, welke onderwerp zijn van de onderhavige procedure:

- <vliegtariefen.nl> op 8 september 2004

- <vlietickets.nl> op 28 oktober 2004

- <vliegticets.nl> op 28 oktober 2004

- <vliegtickes.nl> op 3 november 2004

- <vliegtickts.nl> op 24 december 2004

- <vliegtickt.nl> op 24 december 2004

- <vliegtarieve.nl> op 9 juni 2005

- <vliegtickerts.nl> op 15 mei 2006

- <vliegticktet.nl> op 15 november 2007

- <viegticket.nl> op 15 november 2007

- <vliegtcket.nl> op 15 november 2007

- <vliegtocket.nl> op 15 november 2007

- <vligtarieven.nl> op 15 november 2007

- <vliegtikcets.nl> op 8 januari 2008

- <vliegtikcet.nl> op 8 januari 2008

- <liegticket.nl> op 11 januari 2008

- <vliegtickest.nl> op 13 januari 2008

- <vilegtickets.nl> op 19 januari 2008

- <vliegticckets.nl> op 19 januari 2008

5. Stellingen van Partijen

A. Eisers

Eisers verzoeken de Geschillenbeslechter te bepalen dat Vliegtarieven.nl B.V. in plaats van Verweerder houder zal worden van de betwiste domeinnamen.

Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

Eisers stellen dat zij de handelsnamen Vliegtarieven.nl en Vliegtickets.nl voeren. Onder verwijzing naar bewijs in de vorm van een uittreksel uit het Handelsregister betogen Eisers dat Monty's Travel Service sinds 1997 haar onderneming drijft onder de handelsnamen Vliegtickets.nl en Vliegtarieven.nl. Voorts stellen zij, eveneens onder verwijzing naar een uittreksel uit het Handelsregister, dat Vliegtarieven.nl B.V. sinds augustus 2000 haar onderneming drijft en onder de naam Vliegtarieven.nl B.V. naar buiten treedt.

Eisers stellen dat de website <vliegtarieven.nl>, geregistreerd door Vliegtarieven.nl B.V., sinds 1999 actief is en de eerste Nederlandse website was die een vergelijking gaf van vliegtarieven naar wereldwijde bestemmingen en inmiddels een van de grootste websites is voor het online reserveren van vliegtickets. Eisers stellen voorts dat Monty's Travel Service B.V., ook handelend onder de naam Vliegtickets.nl, de website <vliegtickets.nl> sinds 2000 exploiteert.

Eisers argumenteren dat zij aan de promotie van de handelsnamen Vliegtarieven.nl en Vliegtickets.nl (de Geschillenbeslechter begrijpt: vanaf de start van de onderneming in 1997) tot op heden ongeveer вВђ 3.500.000 hebben besteed. Eisers voeren aan dat via diverse media grote reclamecampagnes zijn gevoerd, onder meer bestaand uit radiocommercials op landelijke radiozenders, sponsoring van het RTL Nieuws en het Eredivisie voetbal en advertenties op billboards en abri's. Voorts worden volgens Eisers iedere twee weken marketing e-mails naar ruim 140.000 abonnees gestuurd. Daarnaast stellen Eisers dat in opdracht van Vliegtarieven.nl B.V. diverse marktonderzoeken zijn uitgevoerd en gepubliceerd in de media. Eisers hebben als bewijs een artikel van de website "www.nu.nl" overgelegd.

Door de reclamecampagnes in verscheidene media genieten Vliegtarieven.nl en Vliegtickets.nl volgens Eisers landelijke bekendheid. Eisers stellen dat uit een op verzoek van Monty's Travel Service B.V. uitgevoerd naamsbekendheidonderzoek blijkt dat 80% van de ondervraagden bekend is met (de reclame van) Vliegtickets.nl. Eisers hebben als bewijs een grafiek overgelegd waarin resultaten van het onderzoek zijn weergegeven. Voorts betogen Eisers dat <vliegtarieven.nl> in 2008 in totaal 1.576.746 bezoekers heeft gehad en een "Google PageRank" van 5 heeft, hetgeen een hoge mate van populariteit zou kenmerken. Volgens Eisers is <vliegtarieven.nl> verkozen tot beste online reisagent door vliegmaatschappijen die zijn aangesloten bij de STAR Alliance.

Eisers stellen dat de betwiste domeinnamen verwarringwekkend overeenstemmend zijn met de handelsnamen en merken van Eisers.

Rechten of Legitieme Belangen van Verweerder

Eisers stellen dat Verweerder geen belang bij de domeinnamen heeft. Eisers betogen dat Verweerder houder is van 19 domeinnamen die vrijwel hetzelfde zijn als <vliegtickets.nl> en <vliegtarieven.nl>, zij het dat zij naar Nederlands taalgebruik onjuist zijn gespeld, zodat er sprake is van "typosquatting" (het verschijnsel waarbij iemand er op anticipeert dat internetgebruikers typfouten maken bij het intypen van domeinnamen). Alle betwiste domeinnamen worden volgens Eisers gebruikt als automatische doorlink naar <cheaptickets.nl>, een directe concurrent van Eisers. Eisers stellen dat op de website van Verweerder melding wordt gemaakt van het feit dat Cheaptickets.nl een klant van Verweerder is. Eisers stellen dat Verweerder naar alle waarschijnlijkheid een financiàЂle vergoeding ontvangt voor het doorlinken naar de website "www.cheaptickets.nl".

Eisers stellen voorts dat de bewoordingen van de door Verweerder geregistreerde domeinnamen geen enkele zelfstandige betekenis hebben. Daarnaast betogen Eisers dat Verweerder niet bekend is onder de domeinnamen, aangezien de naam van Verweerder daarmee niet overeenstemt, op de website van Verweerder niet naar de domeinnamen wordt verwezen en voorts uit onderzoek door Eisers in het Handelsregister blijkt dat onder geen van de domeinnamen een onderneming wordt gedreven. Eisers stellen verder dat geen sprake is van een gebruik van de domeinnamen door Verweerder voor legitieme, niet commerciàЂle doeleinden.

In aanvulling hierop voeren Eisers nog aan dat zij Verweerder per brief van 23 september 2008 hebben gesommeerd het gebruik van de domeinnamen <vliegtickes.nl>, <vliegtickts.nl> en <vliegtickt.nl> te staken en Verweerder hebben verzocht mee te werken aan een overdracht van deze domeinnamen. Verweerder heeft per e-mail van 30 september 2008 echter medewerking geweigerd. Eisers hebben deze correspondentie als bewijs overgelegd.

Eisers stellen pas in januari 2009 bekend te zijn geworden met de registratie en het gebruik van 15 overige domeinnamen. Verweerder heeft volgens Eisers aangegeven niet bereid te zijn de domeinnamen vrijwillig over te dragen.

Eisers betogen voorts nog dat sprake is van inbreuk op hun handelsnaamrechten en merkenrechten.

Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

Eisers stellen dat de betwiste domeinnamen door Verweerder te kwader trouw worden gebruikt. Eisers benadrukken dat de domeinnaam <vliegtickets.nl> op 29 juni 1999 en de domeinnaam <vliegtarieven.nl> op 22 juni 1999 is geregistreerd en dat de websites sinds 2000, respectievelijk 1999, actief zijn. Eisers betogen dat Verweerder de betwiste domeinnamen pas jaren daarna heeft geregistreerd.

Voorts stellen Eisers dat Verweerder de geregistreerde domeinnamen gebruikt om commercieel voordeel te behalen, doordat (potentiàЂle) klanten van Eisers die een typefout maken automatisch worden doorgelinkt naar de website van de grootste concurrent van Eisers, Cheaptickets.nl.

B. Verweerder

Verweerder stelt dat Monty's Travel Service B.V. slechts houdster is van beeldmerken en geen rechthebbende is op de woordmerken VLIEGTICKETS of VLIEGTICKETS.NL. Het woord вАШvliegtickets' is volgens Verweerder een beschrijvende term met weinig onderscheidend vermogen. Dit geldt volgens Verweerder ook voor de handelsnaam Vliegtickets.nl, die daardoor een geringe beschermingsomvang zou hebben.

Verweerder stelt dat geen verwarring kan ontstaan wanneer consumenten een typefout maken bij het intypen van het woord вАШvliegtickets' en daardoor niet uitkomen bij de website van Eisers. Consumenten die "vliegtickets.nl" willen intypen (en zich daarbij vergissen) zijn volgens Verweerder in het algemeen op zoek naar vliegtickets en niet specifiek naar de website gekoppeld aan de domeinnaam <vliegtickets.nl>. Doordat de term вАШvliegtickets' generiek is, zullen consumenten bij het zoeken naar een vliegticket per definitie op websites van verschillende aanbieders uitkomen, aldus Verweerder.

Verweerder betwist de stelling van Eisers dat Verweerder geen recht op of legitiem belang bij de domeinnamen heeft. Verweerder stelt dat zij websites "uitgeeft" die "op resultaat gebaseerd zijn" en dat zij verschillende website concepten voert waarbij het doel is om "clicks, leads en sales" voor haar adverteerders te behalen. Een voorbeeld van een вАШsale' is het verkopen van een vliegticket. Verweerder stelt: "Doordat consumenten op internet typefouten maken bij het intikken van domeinnamen, genereren de domeinnamen bezoekers. Deze bezoekers vertegenwoordigen een economische waarde en hiermee zijn de domeinnamen dus ook van economische waarde voor Verweerder". De betwiste domeinnamen passen volgens Verweerder uitstekend in de bedrijfsvoering van Verweerder en helpen mee de bedrijfsmatige doelen van Verweerder te behalen.

Verweerder voert aan dat zij niet te kwader trouw handelt en Eisers zelfs een voorstel heeft gedaan tot samenwerking. Verweerder zou volgens dit voorstel rechtmatig eigenaar blijven van de domeinnamen, maar deze met behulp van speciale trackingmethoden laten doorlinken naar de site van Eisers. Eisers zouden daarbij een vergoeding aan Verweerder betalen als vliegtickets zouden worden verkocht via de betwiste domeinnamen. Eisers hebben dit voorstel volgens Verweerder van de hand gedaan. Verweerder heeft als bewijs een e-mail d.d. 23 januari 2009 van Verweerder aan Eisers overgelegd, waarin Verweerder Eisers voorstelt om ofwel "samen te werken op basis van marktconforme CPS vergoedingen", ofwel de domeinnamen aan Eisers te verkopen tegen een vergoeding van вВђ 1.000,- per domeinnaam.

Verweerder stelt voorts dat zij geen inbreuk maakt op de handelsnaamrechten van Eisers omdat zij "vliegtickets.nl" niet als handelsnaam voert.

Overigens heeft de Geschillenbeslechter nota genomen van het feit dat Verweerder zelf een deelnemer voor de registratie van domeinnamen onder het ".nl" domein is.

6. Oordeel en Bevindingen

A. Meerdere Eisers

De Regeling voorziet niet specifiek in de situatie waarin meerdere eisers optreden. In WIPO Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy ("UDRP") domeinrechtspraak is echter aangenomen dat dit toelaatbaar is, ondermeer als de eisers nauw gelieerd waren of beide belang hadden bij een merk en dus de domeinnaam waarop de procedure betrekking had (zie Mucos Emulsions, GmbH and Marlyn Nutraceuticals, Inc. v. Esex.org and Kim Taeho, WIPO Case No. D2000-1513; Costco Wholesale Corporation and Costco Wholesale Membership, Inc. v. Yezican Industries and Domains By Proxy, Inc., WIPO Case No. D2007-0638 en Staples, Inc., Staples The Office Superstore, Inc. and Staples Contract and Commercial, Inc. v. SkyLabs Corporation and DL Enterprises, WIPO Case No. D2004-0220).

Uit de door Eisers overgelegde uittreksels uit het Handelsregister blijkt dat zij dezelfde bestuurders hebben. Eisers hebben onbetwist gesteld dat zij dezelfde aandeelhouders hebben en ook voorts onderling nauw verbonden zijn. Voorts heeft Verweerder niet betwist dat Monty's Travel Service B.V. houdster is van de woord/beeldmerken VLIEGTICKETS.NL en VLIEGTICKETS en dat zowel Monty's Travel Service B.V. als Vliegtarieven.nl B.V. de handelsnaam Vliegtarieven.nl voert. Eiser heeft daarnaast bewijs overgelegd van de registratie van de domeinnamen <vliegtickets.nl> en <vliegtarieven.nl> door Vliegtarieven.nl B.V. Op grond hiervan moet worden aangenomen dat beide partijen belang hebben bij de merken VLIEGTICKETS en VLIEGTICKETS.NL, bij de handelsnaam Vliegtarieven.nl en dus bij de domeinnamen.

Nu er voorts geen reden is om aan te nemen dat Verweerder door het toelaten van meerdere eisers in zijn verweer wordt geschaad en het achterliggende doel van de Regeling is te voorzien in een efficiàЂnte en snelle beslechting van domeinnaamgeschillen, is de Geschillenbeslechter van mening dat Vliegtarieven.nl B.V. en Monty's Travel Service B.V. beide als Eiser dienen te worden toegelaten.

B. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

Als onbetwist staat vast dat Eisers rechthebbenden zijn op de handelsnamen Vliegtickets.nl en Vliegtarieven.nl. Voorts staat vast dat Monty's Travel Service B.V. houdster is van de in 2005 geregistreerde woord/beeldmerken VLIEGTICKETS en VLIEGTICKETS.NL. In deze woord/beeldmerken zijn de woorden "vliegtickets" respectievelijk "vliegtickets.nl" dominant.

De betwiste domeinnamen zijn alle verkeerd gespelde varianten van "Vliegtickets.nl" en "Vliegtarieven.nl", en verschillen daarmee slechts één of twee letters. De domeinnamen zijn hierdoor verwarringwekkend overeenstemmend met de handelsnamen en merken van Eisers.

Voor de beoordelingen van verwarringwekkende overeenstemming is in het kader van de Regeling niet relevant of de merken en handelsnamen van Eisers onderscheidend vermogen hebben. Overigens heeft Verweerder erkend dat zij in ieder geval enig onderscheidend vermogen hebben.

Verweerder heeft verder nog gesteld dat consumenten die "vliegtickets.nl" willen intypen (en zich daarbij vergissen) niet specifiek op zoek zijn naar de website <vliegtickets.nl>, maar naar vliegtickets in het algemeen. Dat is niet aannemelijk. Consumenten zullen in dat geval immers veeleer via een zoekmachine als "www.google.nl" op het woord "vliegtickets" zoeken. Mede gezien het feit dat niet of onvoldoende is betwist dat Vliegtickets.nl een grote naamsbekendheid heeft in Nederland, is het waarschijnlijk dat de consument die <vliegtickets.nl> intypt op zoek is naar de website van Eisers. Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor de domeinnaam en de website onder de domeinnaam <vliegtarieven.nl>.

C. Recht of Legitiem Belang

Ingevolge artikel 3 van de Regeling, zoals geàѓllustreerd door eerdere uitspraken (zie bijvoorbeeld Coöperatie Univé U.A. v. Technology Services Ltd., WIPO Zaaknr. DNL2008-0021 en Musik Produktiv GmbH & Co. KG v. Sinus Pro B.V., WIPO Zaaknr. DNL2008-0031), dient een eiser prima facie bewijs te leveren dat een verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de domeinnamen. Indien de eiser hierin slaagt, dient de verweerder aan te tonen dat hij wel een eigen recht of legitiem belang heeft. Een van de volgende omstandigheden, indien bewezen, kan een eigen recht of legitiem belang aantonen:

- voordat de domeinnaamhouder kennis kreeg van het geschil gebruikte hij de domeinnaam (of een daarmee overeenstemmende naam) om te goeder trouw producten of diensten aan te bieden;

- de domeinnaamhouder is algemeen bekend onder de domeinnaam;

- de domeinnaamhouder gebruikt de domeinnaam voor legitieme niet-commerciàЂle doeleinden, zonder daarbij consumenten uit winstoogmerk op misleidende wijze aan te trekken of het merk of handelsnaam van eiser te beschadigen of anderszins aan te tasten.

Eisers hebben prima facie bewijs geleverd dat Verweerder geen eigen recht op of legitiem belang bij de domeinnamen heeft. De betwiste domeinnamen zijn foutieve spellingen van de domeinnamen van Eisers, die doorlinken naar de website "www.cheaptickets.nl", een directe concurrent van Eisers. Verweerder heeft voorts erkend gebruik te maken van typfouten van consumenten om bezoekers te genereren voor de betwiste domeinnamen. Gelet op de minimale verschillen tussen de betwiste domeinnamen en Eisers' merken en andere bovengenoemde rechten en het gebrek aan zelfstandige betekenis van de betwiste domeinnamen, is de Geschillenbeslechter van mening dat hier sprake is van een geval van typosquatting. Gelet ook op de doorlinking naar <cheaptickets.nl> kan het gebruik van de domeinnamen niet worden gezien als gebruik voor het te goeder trouw aanbieden van goederen of diensten, noch kan sprake zijn van een legitiem niet-commercieel gebruik van de domeinnamen (zie onder meer mVisible Technologies, Inc. v. Navigation Catalyst Systems, Inc., WIPO Case No. D2007-1141 en Technische Unie B.V. v. Lotom Group S.A., WIPO Zaaknr. DNL2008-0063).

Voorts is niet gebleken dat Eiser aan Verweerder toestemming heeft gegeven om de domeinnamen te registreren en gebruiken, noch dat Verweerder een eigen recht heeft op de domeinnamen. Tenslotte is niet gebleken dat Verweerder algemeen bekend is onder de domeinnamen.

De Geschillenbeslechter is gezien het bovenstaande van mening dat Verweerder geen eigen recht op of legitiem belang bij de domeinnamen heeft.

De Geschillenbeslechter merkt, naar aanleiding van stellingen van partijen, voor de goede orde op dat het in de Regeling niet gaat om (beoordeling van) de vraag of inbreuk wordt gemaakt op de merkrechten of handelsnaamrechten van Eisers.

D. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

De Regeling vereist, anders dan de UDRP, registratie of gebruik te kwader trouw (artikel 2.1 sub c van de Regeling).

Gezien het feit dat sprake is van typosquatting, terwijl de betwiste domeinnamen doorlinken naar een website van een belangrijke concurrent van Eisers, is de Geschillenbeslechter van mening dat Verweerder de domeinnamen te kwader trouw gebruikt, met name om commercieel voordeel te behalen door internetgebruikers naar een andere online locatie (namelijk de website van Verweerders' klant Cheaptickets.nl) te leiden, met gebruikmaking van verwarring die kan ontstaan met de merken en handelsnamen van Eiser. Verweerder heeft zelf bevestigd dat het inspelen op typfouten door internetgebruikers onderdeel van haar bedrijfsvoering is.

Hiermee staat vast dat Verweerder de domeinnamen te kwader trouw gebruikt.

7. Uitspraak

Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 13 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van <liegticket.nl>, <viegticket.nl>, <vilegtickets.nl>, <vliegtariefen.nl>, <vliegtarieve.nl>, <vliegtcket.nl>, <vliegticckets.nl>, <vliegticets.nl>, <vliegtickerts.nl>, <vliegtickes.nl>, <vliegtickest.nl>, <vliegticktet.nl>, <vliegtickt.nl>, <vliegtickts.nl>, <vliegtikcet.nl>, <vliegtikcets.nl>, <vliegtocket.nl>, <vlietickets.nl> en <vligtarieven.nl> zodat Vliegtarieven.nl B.V. in plaats van Verweerder domeinnaamhouder wordt.


Wolter Wefers Bettink
Geschillenbeslechter

Datum: 24 maart 2008

 

»сточник информации: https://internet-law.ru/intlaw/udrp/2008/dnl2008-0066.html

 

Ќа эту страницу сайта можно сделать ссылку:

 


 

Ќа правах рекламы:
ѕроизвольна€ ссылка:”важаемый посетитель!

¬ы, кажетс€, используете блокировщик рекламы.

ѕожалуйста, отключите его дл€ корректной работы сайта.